ALL Cloud

ALL Cloud

By The Office of the Administrative Courts of Thailand

  • Categoria: Education
  • Data Rilascio: 2022-09-21
  • Versione Attuale: 1.0.0
  • Adult Rating: 12+
  • Dimensione File: 28.73 MB
  • Sviluppatore: The Office of the Administrative Courts of Thailand
  • Compatibilità: Richiede iOS 13.0 o successivo.

Descrizione

ปัจจุบันสำนักงานศาลปกครอง ได้พัฒนาระบบการให้ความรู้ในการคดีศาลปกครอง โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดสด องค์ความรู้ และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ไว้บริการผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

Screenshots

keyboard_arrow_up