CEALECT ME

CEALECT ME

By Wasin Thiengkunakrit

  • Categoria: Shopping
  • Data Rilascio: 2019-10-09
  • Versione Attuale: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • Dimensione File: 49.85 MB
  • Sviluppatore: Wasin Thiengkunakrit
  • Compatibilità: Richiede iOS 9.0 o successivo.

Descrizione

CEALECT TECH คือ แอปพลิเคชันที่เป็นศูนย์รวมลูกค้าที่มีความต้องการ ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ทำความสะอาด ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง อาคารที่พักอาศัย ขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชัน - ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนและแท็บเลต - เลือกใช้บริการต่างๆภายในแอปพลิเคชัน - ทำความเข้าใจในเงื่อนไขการให้บริการ - ยืนยันงานบริการที่ต้องการ - รอรับการยืนยันจากผู้ให้บริการ - ชำระเงินตามขั้นตอนและเงื่อนไขในแอปพลิเคชัน - รอรับการให้บริการตามสถานที่ วันและเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบงานที่แล้วเสร็จและยืนยันการให้บริการ - รอรับผลสรุปการดำเนินการต่างๆตามที่ตกลงเข้ารับบริการ - รอการยืนยันการชำระเงินให้ทางผู้ให้บริการ - ให้คะแนนและความคิดเห็นจากการรับบริการในครั้งนั้นๆ

Tessline

Screenshots

keyboard_arrow_up