iSports - 球賽貼士/比數/分析

iSports - 球賽貼士/比數/分析

By Trumps

  • Categoria: Sports
  • Data Rilascio: 2017-01-27
  • Versione Attuale: 2.0.2
  • Adult Rating: 17+
  • Dimensione File: 14.72 MB
  • Sviluppatore: Trumps
  • Compatibilità: Richiede iOS 10.0 o successivo.

Descrizione

iSports 提供 AI Tips / AI 數據分析 / 球賽貼士/即時比數/球賽分析/足球貼士 綜合多種數據 (分析賠率、近績、往績等數據,預測波膽,讓球,主客和及大小),由電腦計算出預測結果 !

Screenshots

keyboard_arrow_up